Aktualności

Projekt ”Cyfrowa Gmina” - zrealizowany

Projekt ”Cyfrowa Gmina” - zrealizowany

- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Pandemia COVID-19 pokazała, że w dzisiejszym świecie niezwykle ważne jest sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy. Załatwianie spraw w urzędach i nauka zostały przeniesione do sieci, w ramach trybu zdalnego. Niektóre z urzędów napotkały problemy w postaci np. braków sprzętowych czy niewystarczających kompetencji cyfrowych pracowników, a naukę zdalną utrudnił brak komputerów i problem z dostępem do Internetu. W odpowiedzi na te kwestie powstał projekt „Cyfrowa Gmina”.

Gmina miejska Dynów wykorzystując możliwość otrzymania grantu na łączną kwotę 181 890,00 zł -   7 kwietnia 2022 roku podpisała umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedziba w Warszawie, na realizację projektu rozwoju cyfrowego Gminy Miejskiej Dynów.

Podstawą realizacji projektu w ramach przyznanego Gminie Miejskiej Dynów grantu było uruchomienie nowoczesnego  portalu informacyjno – rozliczeniowego e-Należności. /enaleznosci.dynow.pl/

System e-Należności to internetowy serwis, za pośrednictwem którego mieszkańcy, bez konieczność odwiedzana urzędu, mogą kontrolować wysokość swoich zobowiązań wobec gminy, tj. kwot poszczególnych rat podatków i opłat (w szczególności: podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości). Za pomocą serwisu bezpośrednio z domu w łatwy sposób mogą dokonywać wpłat na poczet wyżej wymienionych opłat z uwzględnieniem indywidualnych numerów rachunków bankowych, które zostały od 1 stycznia 2023r. utworzone i wdrożone. Portal udostępnia dane dotyczące podstawy naliczenia danego podatku lub opłaty, a w przypadku decyzji podatkowych umożliwia pobranie ich kopii w postaci pliku PDF.

Logowanie do serwisu odbywa się za pomocą platformy ePUAP – profilu zaufanego, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo dostępu do danych i zapewnia identyfikację osób logujących się do serwisu.

Funkcjonalność systemu e - należności:

 • obsługa kont petentów z możliwością ustalenia metody uwierzytelniania w oparciu platformę ePUAP,
 • podgląd stanu rozliczeń z tytułu zobowiązań wobec urzędu obejmujący moduły podatków i opłat z uwzględnieniem wysokości rat, terminów płatności, a w przypadku zaległości z obliczoną wysokością należnych odsetek na dany dzień,
 • możliwość dokonania zapłaty bezpośrednio z serwisu za pośrednictwem systemu płatności Krajowej Izby Rozliczeniowej PayByNet (płatności dokonywane są bezpośrednio na rachunek urzędu). Obsługa płatności masowych na rachunki wirtualne (indywidualne numery kont dla wpłaty danej należności),
 • możliwość podglądu danych będących podstawą naliczenia podatku lub opłaty. Podgląd dokumentów, na podstawie których została ustalona wysokość danej opłaty - decyzja, faktura itp.,
 • ścisła integracja i współpraca z systemami dziedzinowymi urzędu tj. księgowość podatkowa, wymiary podatków i opłat, system finansowo- księgowy,
 • zarządzanie i administrowanie kontami użytkowników, wbudowany panel administratora.

Dla uruchomienia usługi konieczna była modernizacja i uzupełnienie zasobów sprzętowych serwerowni, poprzez co zostało poprawione bezpieczeństwo oraz odporność infrastruktury na awarie przy zwiększeniu wydajności posiadanego systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Dynowie.

W ramach działania zrealizowano ponadto:

 • Zakup i dostawę nowego serwera z oprogramowaniem systemowym oraz systemem zarządzania bazami danych MS SQL wraz z niezbędnymi licencjami dostępowymi.
 • Zakup i dostawę serwera plików NAS  w celu umożliwienia replikacji używanego serwera NAS oraz dodatkowego backupu maszyn wirtualnych serwerów z pomocą oprogramowania zintegrowanego w urządzenie. 
 • Zakup i dostawę przełączników zarządzalnych, które umożliwiły segmentację sieci zwiększając jej bezpieczeństwo oraz pozwoliły na szybszą komunikację między serwerami i urządzeniami do wykonywania backupu.  
 • Zakup i dostawę serwerowego zasilacza awaryjnego  przystosowanego mocą oraz parametrami do obsługi posiadanych serwerów.
 • Zakup specjalistycznego oprogramowania do monitorowania sieci i użytkowników, inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, zdalnej pomocy technicznej oraz ochrony danych przed wyciekiem chronionych danych.

Projekt obejmował również szkolenie stacjonarne administratora oraz audyt cyberbezpieczeństwa Gminy przez kwalifikowanego audytora ze stosownymi uprawnieniami. 

 

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.