Aktualności

Rządowy program odbudowy zabytków - nabór wniosków o dofinansowanie zabytków położonych na terenie Gminy Miejskiej Dynów

Burmistrz Miasta Dynów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Miejskiej Dynów.

Nawiązując do  Ogłoszenia nr 3/2023 o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: (https://www.bgk.pl/programy-i-ndusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/).w związku z uchwałą Nr XLVIII/311/23 z dnia 06 marca 2023 r. Rady Miasta Dynów w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie. restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2023 r. poz. 1366) Burmistrz  Miasta Dynów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Miejskiej Dynów

 

Na podstawie § 3 ust. 6 w/w Uchwały informuję, że do dnia 16 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00 prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Miejskiej Dynów (szczegóły w załączonych dokumentach).

Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do Burmistrza  Miasta Dynów:

1) osobiście w Urzędzie Miejskim w Dynowie 36-036 Dynów – pokój nr 11 (sekretariat);


2) korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.

2) elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP Urzędu Miejskiego w Dynowie /pr7my68e31/skrytka.

O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dynowie.

Treść uchwały Nr XLVIII/311/23 z dnia 06 marca 2023 r. oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wszelkie pytania związane z naborem należy kierować do Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Dróg.
 tel. 16 65 21 093. pon-pt w godz. 7.30-15.00.