Aktualności

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Dynów w roku 2022 – informacja

W dniu 12.05.2022 r. Gmina Miejska Dynów podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Dynów” realizowanego w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Zadanie  pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Dynów” zrealizowane przez Gminę Miejską Dynów obejmowało prace związane z odbiorem, transportem oraz utylizacją wyrobów zawierających azbest z posesji, które zostały zgłoszone w ramach prowadzonych przez Urząd Miejski konsultacji z mieszkańcami. Na podstawie złożonych wniosków oszacowano, że w ramach zadania usuniętych zostanie 18,44 Mg (ton) wyrobów zawierających azbest zebranych z miejsc ich czasowego składowania. Rzeczywista ilość odebranych wyrobów zawierających azbest wyniosła 22,36 Mg (ton).

Wykonawcą niniejszego zadania została firma BHZ MODBUT W. Laskowski A. Laskowska.
Koszt całkowity zadania wyniósł 10 045,90 zł, w tym dotacja ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie – 1 764,71 zł i NFOŚiGW – 4 235,29 zł, łącznie 6 000,00 zł. Wkład własny Gminy Miejskiej Dynów to kwota 4 045,90 zł.

Termin zakończenia:
- rzeczowego i finansowego zadania zgodnie z Umową z WFOŚiGW w Rzeszowie – do 30.09.2022 r.