Aktualności

Wstępny projekt programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Dynów

Uprzejmie informuję, że przygotowany został wstępny projekt programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, zgodnie z art. 5 i 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz.688 z późn. zm.).

W związku z powyższym w załączeniu przedkładam do konsultacji ww. projekt programu, w celu składania uwag i opinii organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego na terenie miasta Dynów. Po uwzględnieniu wszelkich opinii program współpracy zostanie przyjęty uchwałą przez Radę Miasta Dynów.

Wszelkie uwagi i opinie dotyczące programu proszę składać w formie pisemnej do dnia 16 października 2019 roku w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dynowie, pokój nr 10 w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Burmistrz Miasta
Zygmunt Frańczak