Aktualności

XLIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.)

zwołuję

XLIV sesję Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018 – 2023 na dzień 9 listopada 2022 roku (środa) na godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie, ul. Rynek 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta Dynów.
 4. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Stan i funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych na terenie miasta za ochronę zdrowia oraz bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową:
  - Informacja Dyrektora WSPR w Rzeszowie o funkcjonowaniu Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Dynowie,
  - Informacja Dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie o funkcjonowaniu Przychodni Rejonoweji Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Dynowie,
  - Informacja właściciela Centrum Medycznego DYNMED w Dynowie o funkcjonowaniuPrzychodni,
  - Informacja o ochronie zdrowia mieszkańców Domu Pogodnej Starości w Dynowie –funkcjonowanie Domu,
  - Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie na temat ochrony p.poż. na terenie miasta Dynów,
  - Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Dynowie o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Dynów,
  - Informacja Burmistrza Miasta na temat ochrony p.poż. na terenie miasta Dynów zabezpieczanej przez jednostki OSP,
 6. Działania opiekuńczo -wychowawcze, zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży.
 7.  Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Dynów za rok szkolny 2021/2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/ 143/16 Rady Miasta Dynów z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.
 10. Podjęcie uchwaływ sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Dynów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Dynów w roku szkolnym 2022/2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody .
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Dynowa”.
 15. Informacja Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za I półrocze 2022 roku.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2021 rok.
 17. Informacja Burmistrza Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2021 rok
 18. Sprawy różne i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna do urlopowania w zakładzie pracy:  Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.)

Przewodniczący Rady
    Roman Mryczko


Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów