Aktualności

XXXI sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.

Zawiadamiam, że w dniu 29 września 2017 roku (piątek) o godz. 1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXXI  sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XXX sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XXX sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
7. Stan i funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych na terenie miasta za ochronę zdrowia oraz bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową:
1) Informacja Dyrektora WSPR w Rzeszowie o funkcjonowaniu Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Dynowie,
2) Informacja Dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie o funkcjonowaniu Przychodni Rejonowej  i Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Dynowie,
3) Informacja właściciela Centrum Medycznego DYNMED w Dynowie o funkcjonowaniu  Przychodni,
4) Informacja o ochronie zdrowia mieszkańców Domu Pogodnej Starości w Dynowie –   funkcjonowanie Domu,
5) Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie na temat ochrony p.poż. na terenie miasta Dynów,
6) Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Dynowie o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Dynów,
7) Informacja Burmistrza Miasta na temat ochrony p.poż. na terenie miasta Dynów zabezpieczanej przez jednostki OSP,
8. Informacja Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu miasta Dynów za I półrocze 2017 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Honorowy Obywatel Miasta Dynowa”.
12. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Ewa Hadam