Aktualności

XXXIX sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023

Zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2022 roku (wtorek) o godz. 1630 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXXIX sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta Dynów.
 4. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki  SIM Podkarpacie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguchwale.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu)  nieruchomości do spółki  SIM Podkarpacie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguchwale.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku na realizację inwestycji pn. budowa sieci wodociągowej i rozbudowa (modernizacja) SUW  oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie – etap I w ramach programu inwestycji strategicznych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie  finansowej Gminy Miejskiej Dynów  na lata 2022-2032.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/252/18 Rady Miasta Dynów z dnia 5 września 2018r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Dynów.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko


Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów