Aktualności

Zarządzenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowiskach w Dynowie

Zarządzenie N r 19/0050/RRG/2020
Burmistrza Miasta Dynów
z dnia 23 marzec 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowiskach w Dynowie.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 433) oraz na podstawie art. 41 ust.2, art. 40 ust.1, 3 i 4 oraz art.7 ust.1 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2019 , poz. 506 ), w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam do odwołania całkowity zakaz handlu na targowiskach w Dynowie:
- targ miejski w Dynowie przy ul. Plażowej,
- targ odbywający się na nieruchomości/działce nr. ewid. gruntów 5094 przy ul.Mickiewicza/Krzywej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie oraz właścicielowi/zarządcy nieruchomości oznaczonej jako działka nr. 5094.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.