Budżet obywatelski

Wyniki weryfikacji i oceny zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego na 2020 rok.

W dniu 27 sierpnia 2019 roku Zespół ds. oceny zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Dynów na 2020 rok, powołany Zarządzeniem Nr 90/19 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 12 sierpnia 2019 r. dokonał weryfikacji i oceny zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego na 2020 rok.

W załączeniu informacja Zespołu.


Ruszył nabór propozycji projektów i zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta Dynów na 2020 r.

Od 23 lipca do 14 sierpnia 2019r. mieszkańcy Dynowa mogą składać propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. Propozycje zadań do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Dynowa.

Na zadania Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. przeznaczono kwotę w wysokości 50 000 zł. Projekt zadania do budżetu obywatelskiego należy złożyć na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego / zakładka „Budżet obywatelski”/ oraz w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dynowie.  Niezbędne jest także poparcie zgłoszonego projektu przez co najmniej 5 mieszkańców. Listę z podpisami należy dołączyć do zgłaszanego projektu.

Formularze można składać osobiście w sekretariacie, listownie wysyłając na adres Urzędu Miejskiego oraz przez Internet za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Propozycje zgłaszanych projektów powinny należeć do katalogu zadań własnych gminy określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506).

Więcej informacji na temat realizacji budżetu obywatelskiego Miasta Dynów udziela  Burmistrz Miasta Dynów, (I piętro, pok. 10).