Zagospodarowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia systemu informacji przestrzennej: http://mdynow.e-mapa.net/


Stosownie do art. 29 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu u zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.80, poz. 717 z późn. zm.), informuje się, że Uchwała Nr XIX/113/12 Rady Miasta Dynów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Szkolnej oraz ul. Strażackiej w Dynowie, została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 11 maja 2012r. i obowiązuje od dnia 26 maja 2012r.

Zgodnie z wyżej cytowaną ustawą Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Miejskiej Dynów.