Aktualności

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023 uchwalony

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023 uchwalony

W związku z planowaną kontynuacją procesu rewitalizacji, Gmina Miejska Dynów opracowała Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017–2023 zgodny z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020.

W dniu 1 marca  2018 r. Rada Miasta Dynów podjęła Uchwałę XXXVII/229/18  w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023. 

Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze miasta wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w obecnej perspektywie finansowej. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.