Aktualności

XXXII sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.

Zawiadamiam, że w dniu 7 listopada 2017 roku (wtorek) o godz. 1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXXII  sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.

Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XXXI sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XXXI sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
7. Działania opiekuńczo wychowawcze, zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2017-2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/188/17 Rady Miasta Dynów z dnia 29 września 2017 roku w sprawie: określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/143/16 Rady Miasta Dynów z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu Stypendialnego Gminy Miejskiej Dynów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Dynowie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliana Przybosia i Gimnazjum w Dynowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 w Dynowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dynowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 w Dynowie z oddziałem przedszkolnym.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Dynowa”.
17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Dynów za rok szkolny 2016/2017.
18. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2016 rok.
19. Informacja Burmistrza Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2016 rok.
20. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
 mgr Ewa Hadam