Przebudowa drogi gminnej działka nr ewid. gruntów 6319

Przebudowa drogi gminnej działka nr ewid. gruntów 6319 w km 0+000 - 0+330 w Dynowie boczna ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Dynów informuje, że w wyniku ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” naboru wniosków na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dofinansowanie uzyskał złożony przez Gminę Miejską Dynów wniosek pn. ,,Przebudowa drogi gminnej działka nr ewid.  gruntów 6319 w km 0+000 - 0+330 w Dynowie boczna ul. Grunwaldzkiej”.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje przebudowę drogi gminnej położonej na terenie Miasta Dynów zlokalizowanej na działce o nr ewid. 6319 w km 0+000 - 0+330 w Dynowie boczna ul. Grunwaldzkiej. Droga ma początek na skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką tj. drogą wojewódzką nr 835 dalej przebiega w kierunku zachodnim i łączy się z ul. Ogrodową. Operacja obejmuje całkowitą (kompleksową) przebudowę nawierzchni i podbudowy drogi tj. wymianę części przelotowej przepustu pod koroną drogi, wzmocnienie podbudowy z gruntu i kruszywa stabilizowanego cementem, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym, wykonanie odwodnienia liniowego z betonowych koryt prefabrykowanych trójkątnych, regulacji pionowej systemowych studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej.

Zestawienie długości i powierzchni: długość odcinka drogi - 0,330 km, powierzchnia jezdni - 1374 m2, powierzchnia poboczy - 280 m2

Koszt całego zadania wg wniosku o dofinansowanie wynosi ok. 225 000 zł.

Poziom dofinansowania ze środków UE  w ramach PROW na lata 2014-2020 wynosi 63,63% od kwoty kosztów kwalifikowanych całego zadania tj. 143 163,00 zł

Zakończenie robót budowlanych planowane jest na III kwartał 2018 r.