Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy

Projekt pn.: "Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
W  dniu 27 września 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację projektu pn. „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”. 

Projekt jest realizowany w partnerstwie: Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów oraz Gminy Krzywcza.

Wartość projektu ogółem – 11 972 635,89 zł
Dofinansowanie – 9 318 076,45 zł

W ramach projektu wybudowanych zostanie: 374 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE w postaci instalacji paneli fotowoltaicznych, na budynkach mieszkalnych i gospodarczych w Gminie Dubiecko (136 szt.), Krzywcza (47 szt.), Dynów (111 szt.), Bircza (80 szt.) o łącznej mocy 1,17 MWe, 443 szt. jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE w postaci instalacji kolektorów solarnych, pomp ciepła i kotłów na biomasę na budynkach mieszkalnych i gospodarczych w Gminie Dubiecko (123 szt.), Krzywcza (66 szt.), m. Dynów (98 szt.), Bircza (156 szt.) o łącznej mocy 1,85 MWt.

Na budynkach indywidualnych w ramach projektu zostanie zamontowanych 817 sztuk instalacji z Odnawialnych Źródeł Energii o łącznej mocy 3,02 MW.

W ramach projektu wspartych zostanie łącznie 699 gospodarstw domowych. W podziale na poszczególne Gminy ilość gospodarstw domowych przedstawia się następująco:
• Gmina Dubiecko – 240 gospodarstw domowych biorących udział w projekcie;
• Gmina Krzywcza – 94 gospodarstwa domowe biorące udział w projekcie;
• Gmina Miejska Dynów – 155 gospodarstw domowych biorących udział w projekcie;
• Gmina Bircza – 210 gospodarstw domowych biorących udział w projekcie.

W Dynowie deklaracje uczestnictwa w projekcie złożyło 155 gospodarstw domowych.
W ramach złożonych przez mieszkańców deklaracji zamontowanych zostanie 209 instalacji OZE:

  • 111 szt. instalacji fotowoltaicznych,
  • 69 szt. zestawów 3 kolektorów ze zbiornikiem 300 l,
  • 3 szt. zestawów 4 kolektorów ze zbiornikiem 400 l,
  • 8 szt. pomp ciepła o mocy 2,3 kWt o podgrzewaczu 200 l,
  • 7 szt. pomp ciepła o mocy 2,3 kWt o podgrzewaczu 300 l,
  • 3 szt. kotłów na biomasę o mocy 24 kW.

Koszty przypadające na Gminę Miejską Dynów ujęte we wniosku o dofinansowanie wynoszą
3 157 464,01 zł, dofinansowanie – 2 455 213,73 zł.  Po rozstrzygnięciu przetargu, który zostanie ogłoszony w kolejnych etapach realizacji projektu koszty te mogą ulec zmianie.

Projekt parasolowy ma na celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubiecko oraz gmin partnerskich poprzez montaż nowoczesnych Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. Cel projektu skupia się na przeciwdziałaniu marginalizacji energetycznej, społecznej i ekonomicznej obszaru gmin Dubiecko, Krzywcza, Dynów (gmina miejska), Bircza.

Zakończenie realizacji projektu zaplanowane zostało na III kwartał 2021 r.


PLAKAT INFORMACYJNY PROJEKTU