Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: OSP Dynów przy ul. Bartkówka, OSP Dynów przy ul. Szkolnej, Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Bartkówka w Dynowie, budynku Urzędu Miejskiego w Dynowie”.

W marcu 2016 r. Gmina Miejska Dynów, w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej III – Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: OSP Dynów przy ul. Bartkówka, OSP Dynów przy ul. Szkolnej, Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Bartkówka w Dynowie, budynku Urzędu Miejskiego w Dynowie”. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i został wybrany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2 listopada 2016 r. Burmistrz Miasta Dynów – Zygmunt Frańczak, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Renaty Potocznej podpisali umowę o dofinansowanie niniejszego projektu.

Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej:

  1. Budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Dynów przy ul. Bartkówka;
  2. Budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Dynów przy ul. Szkolnej;
  3. Budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Bartkówka w Dynowie;
  4. Budynku Urzędu Miejskiego w Dynowie.

Zakres prac obejmuje:

  1. W budynku Urzędu Miejskiego w Dynowie planowana jest wymiana stolarki okiennej
    i drzwiowej zewnętrznej, wymiana opraw oświetleniowych, wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie instalacji c.o. wraz z kotłownią.

Ponadto w budynku Urzędu Miejskiego w roku 2014 wykonano docieplenie ściany szczytowej i ściany podłużnej, docieplenie ścian przyziemia i podziemia oraz docieplono ściany i wykonano elewację. W ramach złożonego projektu Gmina będzie ubiegać się o refundację kosztów wykonanych robót.

  • W budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Bartkówka w Dynowie planowane jest ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych budynku, wymiana opraw oświetleniowych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.
  • W budynku OSP Dynów przy ul. Szkolnej planowane jest docieplenie ścian fundamentowych i zewnętrznych wraz z wieżą, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana opraw oświetleniowych, wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie instalacji c.o., gazowej i kotłowni.
  • W budynku OSP Dynów przy ul. Bartkówka planowane jest docieplenie ścian fundamentowych i zewnętrznych budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana opraw oświetleniowych, wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie instalacji c.o., c.w.u. i kotłowni.

Planowany termin realizacji projektu to: październik 2016 r. – grudzień 2017 r.

Koszt całkowity projektu to kwota 2 295 943,45  zł. Koszt kwalifikowany wynosi 1 857 012,38 zł, w tym kwota  1 578 460,49 zł (85%) stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast wkład własny Gminy Miejskiej Dynów to kwota 717 482,96 zł.

Realizacja projektu pozwoli przede wszystkim na zmniejszenie strat ciepła poprzez zmniejszenie współczynnika przenikania ciepła przez przegrody budowlane budynków publicznych (ściany zewnętrzne, stropodachy, okna i drzwi, instalacje c.o. i c.w.u.), zmniejszenie sezonowego zapotrzebowania budynków na ciepło, co spowoduje również zmniejszenie ilości paliwa spalanego w kotłowniach ogrzewających poszczególne budynki, roczne oszczędności kosztów energii – zaoszczędzone środki Gmina Miejska Dynów będzie mogła przeznaczyć na inwestycje o charakterze społecznym oraz zmniejszenie ilości konkretnych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.


PLAKAT INFORMACYJNY PROJEKTU