Aktualności

Informacja dotycząca konsultacji społecznych z dnia 5 marca 2017 r.

W dniu 5 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Dynowie odbyły się konsultacje  społeczne /warsztat diagnostyczno–projektowy z Zespołem ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji dotyczący opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023, w których uczestniczyli mieszkańcy Dynowa.

W ramach spotkania przeprowadzono konsultacje  propozycji obszaru zdegradowanego / rewitalizowanego  na terenie miasta, omówiono kwestionariusz zgłaszania uwag do propozycji tego obszaru, przeprowadzono konsultacje dotyczące najważniejszych wstępnych projektów na obszarze zdegradowanym / rewitalizowanym.

Obecnie trwają prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji. O ich przebiegu oraz terminie kolejnych konsultacji będziemy Państwa na bieżąco informować.
Poniżej zamieszczamy prezentację ze spotkania oraz kwestionariusz zgłaszania uwag do propozycji obszaru.

Wypełniony kwestionariusz zgłaszania uwag do propozycji obszaru można złożyć osobiście w pokoju nr 13 (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Dynowie lub wysłać na adres Urzędu Miejskiego w Dynowie (ul. Rynek 2, 36-065 Dynów) z dopiskiem „rewitalizacja” lub elektronicznie na adres   najpóźniej do dnia 19 marca 2017 roku. Formularze przesłane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Baran-Michalak pod nr telefonu: 16/ 65 21 093 wew. 30