Aktualności

Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Dynów..."

Dynów 15.11.2023 r.

Obwieszczenie
o przystąpieniu do konsultacji społecznych  „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030”.

Na podstawie art. 39 ust.1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn.zm.)  w dniach od 15.11.2023 roku do 6.12.2023 roku  odbędą się konsultacje „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Dynów na  lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030”.  Sporządzany dokument należy traktować, jako wypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy Prawo ochrony środowiska, która zobowiązuje samorządy do odnoszenia do celów i niezbędnych działań określonych w Programie do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu środowiska.

Stan docelowy w tym zakresie nakreśla polityka ochrony środowiska. Polityka ochrony środowiska zgodnie z art. 13 ustawy prawo ochrony środowiska to zespół działań mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska. Zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska – art. 14 polityka ochrony środowiska powinna być prowadzona nam podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych wyszczególnionych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1259, 1273), oraz za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. Dlatego też „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dynów na  lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030” powinien być spójny z strategiami i programami strategicznymi obowiązującymi na terenie województwa, powiatu,  ale też z programami wyższego rzędu. Kierując się potrzebą utrzymania kompatybilności niniejszego programu z programami wyższego rzędu, w dokumencie tym zostały przyjęte cele środowiskowe usystematyzowane według priorytetów wyznaczonych w „Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego” i w „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu  Rzeszowskiego”.            

Jednocześnie informuje się o wystąpieniu z wnioskiem o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Planowane w przedmiotowym dokumencie działania mają charakter ogólny, koncepcyjny, przedmiotowy dokument nie wyznacza ich parametrów technicznych. Inwestycje będą realizowane w granicach jednej gminy i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie  nie wniósł o konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią w/w „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Dynów na  lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030” w siedzibie tut. Urzędu. 

Uwagi i wnioski do przedłożonego dokumentu należy składać w sposób określony w ustawie w terminie od 15.11.2023 roku do 06.12.2023 roku. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest  Burmistrz Miasta Dynów.

Zgodnie z art. 40. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1)  w formie pisemnej;
2)  ustnie do protokołu;
3)  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania  ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia  18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu.

Wnioski do uwzględnienia w Projekcie Programu należy składać na miejscu lub przesłać listownie lub pocztą elektroniczną w terminie do dnia 06 grudnia 2023 roku na adres:
- Urząd Miejski Dynów; 36-065 Dynów; ul. Rynek 2
- email: urzad_miasta@dynow.pl

W godzinach pracy Urzędu:
- poniedziałek od godz. 8:00 - 16:00
- wtorek - piątek od godz.: 7:00 do 15:00

Obwieszczenie zostało opublikowane: w Biuletynie Informacji Publicznej https://www.bip.dynow.pl/ oraz stronie internetowej Miasta Dynów www: https://www.dynow.pl/

 

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak